Oświadczenie Społecznego Komitetu Wspieram Nauczycieli z dnia 1 lipca 2019 r.

 1. Napłynęło ponad 30 tys. wniosków z prośbą o pomoc materialną w związku z utraconymi dochodami z powodu uczestnictwa w kwietniowym strajku. Komitet dziękuje nauczycielkom i nauczycielom za okazane zaufanie.
 2. Na koncie “Wspieram nauczycieli” zebraliśmy 8 605 911 zł (stan na 1 lipca 2019). Jest to dowód na ogromny obywatelski odruch solidarności i uznania dla pracy polskich szkół, tym ważniejszy, że nastroje wśród nauczycieli i nauczycielek nie są teraz najlepsze. Apelujemy do nauczycieli i nauczycielek, by podniesieni na duchu nie rezygnowali pochopnie z powołania, jakim jest praca z dziećmi i młodzieżą.
 3. Komitet zdecydował, że kwota wypłacana strajkującym wyniesie 500 zł (brutto).
 4. Zgodnie z regulaminem pomoc otrzymają nauczyciele i nauczycielki, a także inne osoby zatrudnione w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych, które:

 • brały udział w kwietniowym strajku przez minimum 9 dni;
 • w dniu przystąpienia do strajku nie były członkami związku zawodowego;
 • są w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Przyjęliśmy, że będziemy wypłacać zaczynając od tych, którzy mają najmniejsze dochody.

 1. Pierwsze wypłaty dla nauczycieli i nauczycielek oraz innych pracowników oświaty, którzy mają dochody poniżej 1000 zł brutto na osobę w rodzinie rozpoczną się 8 lipca 2019 r. Kolejno pieniądze dostaną osoby z dochodem do 1500 zł, 2000 zł itd. dopóki starczy pieniędzy.
 2. Społeczny Komitet apeluje o kolejne wpłaty na konto funduszu strajkowego: 13 1240 5934 1111 0010 8960 6877.
 3. Zbiórka i akcja pomocy dla nauczycieli będzie trwała dalej, także jesienią. Komitet deklaruje, że na miarę swoich sił i środków będzie wspierał walkę nauczycieli o godne zarobki i lepszą edukację.
 4. Komitet raz jeszcze wyraża podziękowanie Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, który wykonał ogromną pracę organizacyjną przy obsłudze akcji społecznej pomocy nauczycielom i nauczycielkom. Jest to tym bardziej godne podkreślenia, że pomoc nie obejmuje członków Związku.
piątek, 10 maj 2019 18:36

Społeczny Fundusz Strajkowy

Osoby nienależące do związku mogą skorzystać ze Społecznego Funduszu Strajkowego. 11 kwietnia został uruchomiony rachunek bankowy ZNP, na który wpływają dobrowolne wpłaty na rzecz protestujących pracowników oświaty. W chwili obecnej na koncie funduszu znajduje się ponad 8 mln zł. Podziału tych środków dokona Społeczny Komitet „Wspieram Nauczycieli”.

Społeczny Komitet zdecydował, że pomoc finansowa w kwocie 500 zł obejmuje osoby, które:

 • przystępując do strajku NIE należały do związków zawodowych
 • strajkowały minimum 9 dni (połowę czasu strajku);
 • nie dostały wynagrodzenia za czas strajku;
 • znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

Publikujemy “Regulamin_Społeczny Fundusz Strajkowy”oraz Wniosek o przyznanie pomocy ze Społecznego funduszu strajkowego„. Osoba ubiegająca się o wsparcie złoży go w biurze oddziału ZNP obejmującego swoim działaniem szkołę, przedszkole lub inną placówkę oświatową, w której osoba brała udział w strajku. Oddział w ciągu 10 dni zaopiniuje wniosek i prześle go do komisji powołanej przez Sekretariat ZG ZNP. Podziału środków dokona Społeczny Komitet!

Społeczny fundusz strajkowy można cały czas wspierać dokonując tradycyjnej wpłaty na konto:

13 1240 5934 1111 0010 8960 6877 lub na Facebooku, gdzie trwa zbiórka ogłoszona przez Halinę Bortnowską, filozofkę, publicystkę, wybitną działaczkę na rzecz praw człowieka.

Dział: Strajk 2019

Społeczny Fundusz Strajkowy "Wspieram Nauczycieli" informuje:

Wsparcie dla jednej osoby strajkującej wyniesie 500 zł. Oznacza to, że obecnie wspomóc możemy ok. 16 tys. osób; niewiele - skoro w strajku uczestniczyło nawet 600 tys.

Zdecydowaliśmy, że pomoc obejmuje tylko te osoby, które:

 • przystępując do strajku NIE należały do związków zawodowych (one zapowiadają własną pomoc);
 • strajkowały minimum 9 dni (połowę czasu strajku);
 • nie dostały wynagrodzenia za czas strajku;
 • znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

Najpóźniej 10 maja opublikujemy wzór "Wniosku o przyznanie pomocy ze społecznego funduszu strajkowego", w którym osoba strajkująca przedstawi m.in. swoją sytuację materialną. Będzie już wówczas wiadomo, czy samorząd wypłacił wynagrodzenie za okres strajku, czy nie.

Przewodniczący komitetu strajkowego placówki zaopiniuje wniosek, a osoba ubiegająca się o wparcie złoży go w oddziale ZNP w swojej dzielnicy/miejscowości. Oddział zweryfikuje podstawowe dane i przyśle wnioski do sekretariatu ZNP w Warszawie. Tutaj zostaną one uporządkowane i przedstawione Społecznemu Komitetowi, który podejmie ostateczne decyzje.
Komitet zapowiada, że rozliczy się z każdego grosza ze zbiórki.

Przypominamy, że ZNP nie jest odpowiedzialny za wypłaty z Funduszu Społecznego i bedzie jedynie wspierał organizacyjnie udzielanie pomocy.

Członkowie ZNP mogą ubiegać się o zapomogę ze środków Zwiazku, według zasad o których wcześniej pisaliśmy. 

Dział: Strajk 2019

  

Członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego, którzy uczestniczyli w strajku mogą zwracać się o przyznanie zapomogi do naszego oddziału ZNP lub za naszym pośrednictwem do Zarządu Głównego ZNP. Zapomogi będą przyznawane członkom ZNP, którzy:

 1. za okres strajku nie otrzymali wynagrodzenia,
 2. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
 3. złożyli wniosek o przyznanie zapomogi w terminie 3 miesięcy od zakończenia udziału w strajku.

Zapomogi będą przyznawane od połowy maja na podstawie złożonego wniosku (POBIERZ).

We wniosku należy:

 • uwzględnić i opisać wszystkie dodatkowe (poza samym uczestnictwem w strajku) okoliczności mające bezpośredni wpływ na sytuację materialną (sytuacja rodzinna, samotne wychowywanie dzieci, niepełnosprawność, długotrwała choroba, zdarzenia losowe);
 • poświadczyć otrzymywane wynagrodzenie (średnio za 3 ostatnie miesiące - uwzgledniając maj),
 • poświadczyć wynagrodzenie małżonka (dla bezrobotnych - poświadczyć fakt we właściwym urzędzie pracy) 
 • podać informację o sumie odliczenia wynagrodzenia za okres strajku. 

Wnioski będą rozpatrywane przez Zarząd Oddziału, w kolejności zgłoszenia, w pierwszej kolejności osobom w najtrudniejszej sytuacji materialnej i życiowej, w miarę posiadanych środków.

Wnioski niekompletne (np. nie zawierające informacji o wynagrodzeniu małżonka, o ile jest) nie będą rozpatrywane.

Wnioski należy składać u Prezesów Ognisk ZNP, w przypadku braku Ogniska - bezpośrednio do biura Oddziału.  

Wnioski o zapomogę z Zarządu Głównego będą przygotowywane po wyczerpaniu funduszu zapomóg w Oddziale, prosimy nie składać ich indywidulanie ponieważ muszą być potwierdzone przez Oddział. 

UWAGA! Osoby niebędące członkami ZNP będą mogły ubiegać się o zapomogę ze społecznego funduszu strajkowego według odrębnych zasad, o kórych niebawem poinformujemy. 

Dział: Strajk 2019
czwartek, 25 kwiecień 2019 19:35

Zawieszenie strajku

Informujemy, że w związku z decyzją Prezydium ZG ZNP i w konsekwencji uchwałą Zarządu Oddziału ZNP w Gdyni, strajk zostaje zawieszony od soboty 27 kwietnia 2019 roku.

Pozostajemy nadal w proteście - flagi związkowe nadal bedą wywieszone, plakaty obecne w placówkach a strajkowe przypinki na piersiach protestujących!

Chcemy Państwu serdecznie podziękować za Waszą postawę i wytrwałość oraz wiarę w sukces. Strajkującynauczyciele i pracownicy oświaty - jesteście bohaterami, staliście nieugięci pomimo olbrzymiej fali nienawiści i złości, jednak wspierani przez liczne grono rodziców, uczniów i autorytetów moralnych. Nasz protest trwa, strajk jest zawieszony, ale zwycięstwo moralne – nie mniej ważne – jest po naszej stronie. Niech dzięki temu strajkowi zmieni się nasze postrzeganie zawodu, który wykonujemy, niech będzie to asumpt do rozważań nad naszą pracą i sposobem jej wykonywania w przyszłości, po strajku. Byliśmy razem, jesteśmy razem i bądźmy razem! Chcemy wysłuchać Waszych pomysłów na utrwalenie i rozwinięcie wszystkiego, co dobre przydarzyło nam się podczas trzech tygodni strajku! Niech przyświecają nam wspaniale słowa Wisławy Szymborskiej „Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono”!

środa, 24 kwiecień 2019 19:31

17. dzień strajku

17 dzien

Dzisiaj rozpoczęliśmy przekazywanie dyrektorom, strajkujących, gdyńskich placówek wniosek o podpisanie porozumienia o wypłacie w całości wynagrodzenia za okres strajku. Przedstawiliśmy obszerne uzasadnienie, czekamy na odpowiedź. Niezależnie od tego podejmujemy starania (w razie niepowodzenia porozumienia) o prolongatę spłaty odliczeń do czerwca i rozłożenie ich na raty. Nasza determinacja nie maleje!

wtorek, 23 kwiecień 2019 23:16

16 dzień strajku

Dzisiaj  przed ministerstwem edukacji odbyła się manifestacja nauczycieli i osób wspierajacy strajk, strajkujemy dalej! Podobne manifestacje miały miejsce pod urzędami wojewódzkimi w większości miast wojewódzkich. 
Protestujemy, bo zależy nam na przyszłości edukacji! Dziękujemy wszystkim uczestnikom: nauczycielom, pracownikom szkolnej administracji i obsługi, rodzicom, uczniom, samorządowcom i wszystkim, którzy solidaryzują się ze strajkującymi!

Dzis rozpoczęło się również posiedzenie Prezydium ZG ZNP - jego ciąg dalszy w środę, 24 kwietnia.

Jednocześnie Ogólnoplski Międzyszkolny Komitet Strajkowy zarekomendował nauczycielom szkól ponadpodstawowych aby dokonali klasyfikacji uczniów klas maturalnych. 

czwartek, 18 kwiecień 2019 21:18

11. dzień strajku

Godzina 10.00: powrót do rozmów z rządem na wniosek ZNP.

Rząd – w trakcie drugiego tygodnia strajku – proponuje strajkującym nauczycielom zwiększenie pensum o dwie godziny i proporcjonalne podniesienie pensji zasadniczej od września 2020 roku. Chodzi o wzrost średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego o 250 zł, co wzrost pensji zasadniczej o ok. 125 zł. Gdyby przeliczyć, ile nauczyciel zarabia za godzinę okaże się, że nowa propozycja rządu to obniżka, a nie podwyżka!

ZNP i FZZ składają nową propozycję, polegającą na rozłożeniu na raty 30% wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w 2019 roku:

 • 1.01: 5%
 • 1.09: 9,6 oraz
 • 1.10: 5%
 • 1.11: 5%
 • 1.12: 5%

Związek zaproponował także powołanie niezależnych mediatorów (profesorów B.Śliwerskiego i M.Konopczyńskiego), ale tę propozycję rząd odrzucił.

Godz. 17.00: premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej ogłasza, że okrągły edukacyjny stół odbędzie się 26 kwietnia na Stadionie Narodowym, a rozmowy będą dotyczyły czterech obszarów (uczniowie, nauczyciele, jakość edukacji i nowoczesna szkoła).

Szef ZNP Sławomir Broniarz, komentując wystąpienie premiera rządu pyta, dlaczego premier nie rozmawiał dzisiaj ze strajkującymi nauczycielami oraz dlaczego w wymienionych obszarach nie pojawia się kwestia płac i nakładów na edukację.

środa, 17 kwiecień 2019 21:25

10. dzień strajku za nami

10 dzień strajku za nami! Z niecierpliwością czekamy na jutrzejsze rozmowy z rządem, choć dotychczasowe "osiągnięcia" negocjacji nie napawają optymizmem  Jednak wiara w ostateczny sukces utrzymuje naszą siłę, razem jesteśmy nie do ruszenia. Dziś ponownie strajkowało 2 tysiące nauczycieli w 73 placówkach, wielu przebywało na zwolnieniach lekarskich, życzymy Wam zdrowia, wracajcie szybko do nas!


Dziś odbyło się spotkanie przedstawicieli gdyńskich i sopockich szkół, na którym ustalono sposoby informowania się o sytuacji w szkołach i koordynowaniu działań - WSPANIAŁA INICJATYWA! Przeczytajcie o nim we wcześniejszym artykule
DZIĘKUJEMY ZA KOLEJNY DZIEŃ! MY strajkujemy! Mamy nadzieję, że mimo rozpoczynającej się przerwy świątecznej (wielu z Was pełni dyżury w szkołach) jutro będziemy licznie wpisywać się na listy strajkujących!   

17 kwietnia, z inicjatywy strajkujacych, odbyło się spotkanie ich przedstawicieli. Celem spotkania było ustalenie wspólnego działania w kwestii dalszego przebiegu akcji strajkowej i innych działań okołostrajkowych. Poniżej komunikat po spotkaniu: 

Dział: Strajk 2019
start
Strona 1 z 4

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Aplikacja ZNP

Z kronik Oddziału

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.