Podczas rozmów 22 października MEiN – partnerzy społeczni, ministerstwo edukacji nie zmodyfikowało swoich dotychczasowych propozycji dotyczących pragmatyki zawodowej nauczycieli, a nawet rozszerzyło je (tzw. godziny karciane także dla nauczycieli wychowania przedszkolnego – 2 godz. i nauczycieli pracujących nie przy tablicy np. bibliotekarzy – 3 godz.) 

Oświatowe związki zawodowe podtrzymały swoje stanowisko z 13 października, czyli „zdecydowanie odrzuciły propozycje MEiN dotyczące zmian w pragmatyce nauczycielskiej”. 

MEiN natomiast zaproponował: 

– spotkanie dwustronne (tylko resort i związki zawodowe bez samorządów) 

– spotkanie szefów central związkowych z premierem na temat płac, 

– koncepcję wcześniejszych emerytur z art. 88 Karty Nauczyciela, ale bez przedstawienia warunków, na jakich zasadach: starych czy obecnych (UWAGA: zaproponowano emerytury tylko dla tych, którzy do roku 2013 spełnili warunki określone w art. 88 KN w zakresie stażu pracy).  

Opinie związków zawodowych do dzisiejszych propozycji MEiN zostaną przedstawione do 5 listopada br. 

21 września minister edukacji przedstawił związkom zawodowym propozycje, które polegają m.in. na:

 • zwiększeniu ewidencjonowanych godzin pracy,
 • faktycznym zmniejszeniu stawki godzinowej wynagrodzenia,
 • zmniejszeniu wymiaru urlopu wypoczynkowego,
 • likwidacji analizy średnich wynagrodzeń jako instrumentu kontrolnego osiągania ustawowych stawek wynagrodzenia,
 • likwidacji dodatku uzupełniającego,
 • likwidacji świadczenia na start dla nauczycieli stażystów,
 • likwidacji funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli na zasadach określonych w pragmatyce nauczycielskiej,
 • likwidacji świadczenia urlopowego,
 • zmniejszeniu wysokości dodatku wiejskiego.

Komentarz wiceprezesa ZNP Krzysztofa Baszczyńskiego - ZOBACZ NA YOUTUBE

Za: Informacja po rozmowach w MEiN 22.10.2021 - ZNP : ZNP 

Dział: Aktualności

W połowie lipca zostały przekazane do konsultacji społecznych propozycje zmian w Karcie Nauczyciela. 

Skierowany do  konsultacji projekt zakłada wydłużenie czasu na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka do 14 dni. Jest to rozwiązanie postulowane przez środowisko oświatowe.

Jak przypomina Głos Nauczycielski, po ostatniej, przeprowadzonej w czerwcu 2019 r. nowelizacji KN. Sejm wprowadził do Karty rozwiązania pozwalające karać nauczycieli dyscyplinarnie za uchybienia przeciwko porządkowi pracy określonymi w art. 108 Kodeksu pracy. Chodzi o drobne uchybienia przeciwko organizacji pracy, przepisom bezpieczeństwa i higieny, przepisom przeciwpożarowym itp. Od 1 września ub.r. nauczyciel może otrzymać za nie dyscyplinarkę, jeśli przy tej okazji zostało naruszone „dobro dziecko”. Przy czym pojęcie „dobra dziecka” nie zostało nigdzie zdefiniowane, w efekcie czego dyrektorzy zaczęli kierować do rzeczników dyscyplinarnych sprawy, które normalnie rozstrzygano na poziomie zakładu pracy.

W lutym br. podczas ostatniego przed pandemią spotkania MEN-owskiego Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, doszło do porozumienia ministerstwa ze związkami zawodowymi, że okres ten należy wydłużyć do 14 dni. Niedługo potem posłowie Lewicy – na wniosek ZNP – przedstawili projekt ustawy wprowadzającej to porozumienie w życie, jednak został on – decyzją posłów PiS – odrzucony.

Teraz ministerstwo edukacji w swoim projekcie proponuje takie samo rozwiązanie.

ZNP proponuje uzupełnić projekt o następujące zapisy: 

 • Dookreślenie pojęcia czynu naruszającego prawa i dobro dziecka.

Pojęcie to jest zwrotem niedookreślonym, co może prowadzić do problemów interpretacyjnych i nieprawidłowego zastosowania. Dyrektorzy szkół nie są prawnikami, a dodatkowo pojęcia niedookreślone podlegają czasami rozbieżnej wykładni, tak na gruncie nauki prawa, jak i orzecznictwa. W konsekwencji może to prowadzić do pociągania do odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, którzy nie popełnili czynu spełniającego przesłanki ustawowej, a więc działania przeciwko dobru lub prawom dziecka. Z tego powodu poprzez skonkretyzowanie zakresu działania ww. pojęcia użyte w treści projektu ustawy – Karta Nauczyciela pojęcie należy zastąpić pojęciem czynu naruszającego prawa, godność, nietykalność osobistą ucznia i wychowanka, a także czynu narażającego jego zdrowie i życie.

 • Wprowadzenie warunkowego umorzenia postępowania dyscyplinarnego – nie tylko na etapie postępowania przed komisją dyscyplinarną, ale również w postępowaniu wyjaśniającym – w przypadku popełnienia czynów o nieznacznej szkodliwości.
 • Zapis dotyczący zwrotu kosztów utraconego zarobku i kosztów podróży świadka, należy rozszerzyć także na kwestie związane z udziałem świadka w czynnościach dokonywanych w postępowaniu wyjaśniającym. Obecnie świadek wezwany przez rzecznika odpowiedzialności dyscyplinarnej nie ma prawa do zwrotu kosztów utraconego zarobku i kosztów podróży.
 • Powinna zostać uregulowana kwestia składania odwołań od postanowień cząstkowych przewodniczącego składu orzekającego i składu orzekającego, niekończących postępowania w sprawie np. postanowienia o odrzuceniu wniosku obwinionego o dopuszczenie dowodu.
 • Należy przywrócić instytucję obrońcy z urzędu w każdej sytuacji. Brak instytucji obrońcy z urzędu może prowadzić do naruszenia prawa nauczyciela do obrony w sytuacji, gdy np. z przyczyn finansowych nauczyciel nie będzie mógł ustanowić obrońcy z wyboru.
Dział: Aktualności

7 stycznia szef MEN w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” („Kartę Nauczyciela może zastąpić Kodeks Oświatowy”, 7.01.2020) mówi m.in. 

Jestem za tym, aby był odrębny dokument, który będzie regulował pragmatykę zawodową nauczyciela. A to, czy taka ustawa będzie się nazywała „Karta nauczyciela” czy inaczej – to już kwestia drugorzędna” (…). „Mówiłem jeszcze przed wyborami, że pragmatyka zawodowa nauczycieli to jedna z tych kwestii, które nie zostały naprawione ostatnimi reformami. Trzeba porozmawiać o zmianie awansu zawodowego, ocenie pracy nauczycieli, systemie wynagradzania. A także o modyfikacji systemu finansowania oświaty”. (…) „Najważniejsza i najbliższa zmiana dotyczy pragmatyki zawodowej nauczycieli. W drugiej połowie 2020 r. lub na początku 2021 r. przedstawimy projekty zmian ustawowych. Powinny one nawiązywać do rozwiązań charakterystycznych dla naszej tradycji, specyfiki i być może korzystać z niektórych rozwiązań stosowanych w innych państwach. Wracając do Karty nauczyciela – związki bardziej niż nazwą są zainteresowane dobrymi zapisami związanymi z pragmatyką zawodową. Traktują jednak Kartę jako swego rodzaju układ zbiorowy, który daje poczucie stabilizacji i muszę brać to pod uwagę” (…). 

O Karcie Nauczyciela i pomysłach na jej likwidację mówił szef ZNP Sławomir Broniarz w Głosie Nauczycielskim

Atak na Kartę jest atakiem na edukację. Karta zawiera mechanizmy pozwalające nauczycielowi nie tylko na osiąganie takiego, a nie innego wynagrodzenia zasadniczego, gwarantowanego przez MEN, ale także zapewnia mu średnie wynikające z awansu zawodowego. Mówienie dziś, że „gdy zlikwidujemy Kartę, to będziemy lepiej zarabiać”, nie znajduje żadnego pokrycia w rzeczywistości.

Dział: Aktualności

Z dniem 1 stycznia weszła w życie część zmian w Karcie Nauczyciela, które wprowadzone zostały ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, są to:

 • zmiana procedur udzielania urlopu dla poratowania zdrowia - zobacz nasz poradnik;
 • urlop w wymiarze 35 dni roboczych dla dyrektorów i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze;
 • ustalenie sposobu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom realizującym obowiązki w placówkach feryjnych i nieferyjnych;
 • likwidacja niektórych dodatków do wynagrodzenia, skutkująca zmniejszeniem pensji dla blisko 180 tysięcy nauczycieli.

Kolejne, niekorzystne zmiany, już we wrześniu

 

Dział: Aktualności
środa, 08 listopad 2017 10:03

Sejm przyjął zmiany w Karcie Nauczyciela

27 października 2017 r. Sejm przyjął nową ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, zawierającą nowelizację Karty Nauczyciela

Najistotniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela:

 • nowe zasady awansu zawodowego (awans wydłużony z 10 do 15 lat, powiązany z oceną pracy nauczyciela),
 • obligatoryjna ocena pracy (trzy lata po otrzymaniu awansu),
 • ocena pracy w oparciu o kryteria, których wskaźniki określą dyrektorzy w szkolnych regulaminach
 • urlop dla poratowania zdrowia przyznawany przez lekarza medycyny pracy, (więcej o tym wkrótce w naszym dziale PRAWO)
 • likwidacja dodatków socjalnych (mieszkaniowy i na zagospodarowanie),
 • likwidacja mieszkań służbowych.

Większość zapisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 roku. Wkrótce kolejna nowelizacja Karty Nauczyciela dotycząca systemu wynagradzania i likwidacji kolejnych praw pracowniczych.

 

Dział: Aktualności

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego wyraża stanowczy protest wobec prowadzonej przez Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” akcji dezinformacyjnej przeciwko Związkowi Nauczycielstwa Polskiego i jego kierownictwu. Przypomina to metody nagonki prowadzonej wobec ZNP także przez poprzednie rządy.

Szczególnie oburza oświadczenie oświatowej „Solidarności” z dnia 20 września 2017 r.,  stanowiące próbę usprawiedliwienia podejmowanych wspólnie z rządem działań, których celem jest likwidacja uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela. Zarzuty te godzą jednocześnie w dobre imię Związku Nauczycielstwa Polskiego i dezawuują dokonania naszej organizacji.

Przypominamy! To przewodniczący oświatowej „Solidarności”, a nie prezes ZNP, deklarował w publikowanym wywiadzie (link), że za cenę niewielkiego wzrostu wynagrodzeń jego związek jest gotów zgodzić się na likwidację nauczycielskich „przywilejów”. Brak sprostowania wypowiedzi lidera oświatowej „Solidarności” nie pozostawia wątpliwości, co do rzeczywistych intencji i kierunków działań podejmowanych przez ten związek.

Przypominamy! To nie Związek Nauczycielstwa Polskiego grozi nauczycielom, dzieli nauczycieli i manipuluje środowiskiem oświatowym, czy też czyni ustępstwa na rzecz rządzących i nieudolnie negocjuje w sprawach pracowniczych, ponieważ to nie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego rząd prowadzi nieoficjalne negocjacje.

Przypominamy! W momencie ogłoszenia w roku 2017 przez Związek Nauczycielstwa Polskiego strajku w szkołach i placówkach, to liderzy oświatowej „Solidarności”, wspólnie z większością kuratorów oświaty, informowali o nielegalności tego protestu i grozili jego uczestnikom konsekwencjami. To liderzy „Solidarności” współuczestniczyli w bezprecedensowych atakach wymierzonych w protestujących pracowników oświaty. Nie przyłączyli się do strajku na rzecz wzrostu wynagrodzeń w oświacie.

Przypominamy! To liderzy oświatowej „Solidarności” obiecywali osłony dla nauczycieli zwalnianych w wyniku wdrożenia od 1 września 2017 r. reformy w oświacie, w tym przywrócenie szczególnych uprawnień emerytalnych dla nauczycieli. Pytamy, gdzie są te osłony i wcześniejsze emerytury? Niestety, nie dość, że ich nie będzie, to przy aktywnym udziale związku zawodowego „Solidarność” próbuje się pozbawić nauczycieli uprawnień, które obecnie posiadają.

Przypominamy! Związek Nauczycielstwa Polskiego zawsze przeciwstawiał się próbom obniżenia przez rządzących rangi zawodu nauczyciela i pozbawienia nauczycieli niezależności i poczucia bezpieczeństwa w zawodzie. Podejmowaliśmy szereg działań o charakterze protestacyjnym w obronie statusu zawodowego i miejsc pracy pracowników oświaty, niezależnie od opcji rządzącej.

Ponownie wzywamy kierownictwo oświatowej „Solidarności” do zaprzestania działań przynoszących szkodę środowisku oświatowemu.


/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Dział: Aktualności

Rząd zapowiedział zmiany w zasadach wynagradzania nauczycieli. Obejmowałyby one, między innymi, wprowadzenia tzw. dodatku za wyróżniającą pracę (tzw. 500+ dla nauczycieli). Dodatek ten miałyby obejmować nauczycieli dyplomowanych, którzy po wejściu w życie nowych regulacji otrzymaliby wyróżniajacą ocenę pracy (jednak według nowej skali). Inne propozycje zakładają również: zmianę w sposobie udzielania urlopu dla poratowania zdrowia, zmianę sposobu oceniania pracy nauczycieli, zmianę w strukturze wynagrodzeń.

Jeżeli chcesz się zapoznać z propozycjami regulacji - zobacz dokumenty w załącznikach.

Ponadto:

Pismo ZNP do Premier B. Szydło

Oświatowa "Solidarność" chce likwidacji Karty Nauczyciela

Dział: Aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Aplikacja ZNP

Z kronik Oddziału

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.