Urlop dla poratowania zdrowia

Nauczyciel, który ma prawo do urlopu dla poratowania zdrowia lub korzysta ze świadczenia kompensacyjnego, nie jest uprawniony do świadczenia rehabilitacyjnego. Zdarza się, że po wykorzystaniu zwolnienia lekarskiego (182 dni dla nauczycieli mianowanych, 360 dni dla zatrudnionych na umowę o pracę), konieczne jest dalsze leczenie. W takiej sytuacji nauczyciele mogą skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, a jeżeli nie mają do niego prawa (lub wykorzystali w całości) ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Czy nauczycielowi, który nabył prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego przysługuje urlop dla poratowania zdrowia?

Tak, nauczyciel może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia.

Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do EMERYTURY brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. Jednak nabycie prawa nie oznacza przejścia na emeryturę czy też zamiaru skorzystania z tych uprawnień. Jak wynika z art. 100 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, prawo do świadczeń powstaje w dniu spełnienia wszystkich warunków, od których jest uzależnione. Rozwiązanie stosunku pracy nie jest warunkiem koniecznym do nabycia prawa do emerytury, lecz jedynie warunkiem skorzystania z tego prawa. Dlatego przesłanką ograniczającą uprawnienia nauczycieli w zakresie urlopu dla poratowania zdrowia są:

Określona w pragmatyce nauczycielskiej konstrukcja udzielania urlopu wskazuje, że dyrektor szkoły nie tyle wyraża zgodę na udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, ile udziela takiego urlopu na podstawie orzeczenia lekarskiego.Wynika z tego wniosek, że skutek konstytutywny uprawnienia do urlopu dla poratowania zdrowia powstaje w momencie wydania stosownego orzeczenia lekarskiego (lub decyzji organu odwoławczego) a nie udzielenia urlopu przez dyrektora szkoły.

Od dnia 1 stycznia 2018 roku orzeczenie lekarskie o potrzbie udzielenia urlopu wydaje lekarz medycyny pracy z którym placówka podpisała umowę na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy.

środa, 20 lipiec 2016 16:16
Napisał
  • Nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54 KN.
  • Dyrektor szkoły, nie później niż w terminie 2 tygodni przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia, wydaje nauczycielowi skierowanie na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
  • W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje
    nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy.
  • Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.
  • Nauczyciel nie ponosi kosztów związanych z orzekaniem o stanie jego zdrowia w związku z potrzebą udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.
  • Nauczycielowi, który nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego z powodu przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia udziela się urlopu uzupełniającego
środa, 20 lipiec 2016 16:14
Napisał

Dyrektor szkoły zasadniczo nie może odmówić nauczycielowi udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli nauczyciel spełnia warunki określone w przepisach Karty Nauczyciela art. 73.

Artykuł 73. KN ust 1.

Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia:

1) w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia:

a) choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub
b) choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, lub
2) na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową
- w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Dokumenty

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia o urlopach zdrowotnych

  • Rozporządzenie Rady Ministrów ws. chorób zawodowych

Aplikacja ZNP

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.