środa, 20 lipiec 2016 13:30

Jak złożyć wniosek o świadczenie?

W celu uzyskania świadczenia, nauczyciel jest zobowiązany do złożenia odpowiedniego wniosku ZUS Rp-12 do właściwego oddziału lub inspektoratu ZUS. Do wniosku powinny zostać także dołączone niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia dokumenty:

 • kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6) ,
 • zaświadczenia pracodawców (świadectwa pracy) bądź inne dokumenty właściwych organów, urzędów czy organizacji – potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe w Polsce,
 • zaświadczenia pracodawców (świadectwa pracy) potwierdzające wykonywanie pracy w jednostkach oświatowych.
 • MEDAL KEN - do 15 października każdego roku
 • ZŁOTA ODZNAKA ZNP- do 30 stycznia każdego roku
 • ODZNAKA ZA 50 LETNIĄ PRZYNALEŻNOŚCI DO ZNP - do 30 stycznia każdego roku

Przypominamy, że wnioski należy wypełniać elektronicznie i przesyłać do Zarządu Oddziału w nieprzekraczalnym terminie.

Uwaga! W związku ze zmianami w procedurze nadawania Medalu Za Dłogoletnią Służbę, Zarząd Oddziału w Gdyni NIE WYSTĘPUJE o to odznaczenie

piątek, 15 lipiec 2016 13:02

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Zasady przyznawania Medalu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 (z późniejszymi zmianami). Zgodnie z nim, Medal jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Medalami Komisji Edukacji Narodowej z rekomendacji ZNP zostali uhonorowani następujący członkowie naszego Oddziału:

Adamska Marzena (2014) Baranowska Lucyna (2005) Bednarczyk Anna (2007) Biernacka Ewa (2005)
Bajduszewska Alicja (2011) Borodiuk – Szumigalska Irena (2011) Bielińska Anna (2012) Cichocki Andrzej (2003)
Chalimoniuk Natalia (2012) Cymerys Elżbieta (2015) Dziewałtowska – Surowiec Maria (2009) Dawidowska Sabina (2013)
Górska Jadwiga (2003) Gromadzka Jadwiga (2005) Garczyńska Lilia (2010) Humla Władysław (2003)
Jargut Marianna (2009) Kaźmierczak – Gałecka Barbara (2009) Knitter Donata (2015) Kubicka Elżbieta (2008)
Krajewska Wiesława (2008) Łysikowska Elżbieta (2007) Lewandowska Maria (2008) Malon – Rejewska Renata (2008)
Monik Bożena (2012) Nowicka Grażyna (2009) Niezgoda Izabela (2011) Okuniewski Bolesław (2009)
Olejniczak Iwona (2011) Praszek Aleksandra (2015) Rutyńska Krystyna (2009) Ryba Joanna (2008)
Różańska Iwona (2008) Sińczak Irena (2003) Szopińska Anna (2003) Steinke Grażyna (2004)
Sienkiewicz Jarosław (2005) Sokalska – Waśko Katarzyna (2008) Szymanowska Anna (2011) Tomaszewska Renata (2010)
Wiśniewski Marcin (2014) Wojciechowska Grażyna (2010) Woliński Ryszard (2015) Wąsalska Barbara (2011)
Zaród Kazimiera (2009) Gajewska Beata (2016) Baranowska Beata (2016)  Rumińska Sabina (2016)            
Dziubek Ilona (2017) Zieliński Ireneusz (2017) Juszczak Ewa (2017) Świderska Zofia (2017)
Gryń Dorota (2017)

 

 

środa, 13 lipiec 2016 14:05

Zasiłki statutowe

Do otrzymania zasiłków statutowych uprawniony jest każdy członek Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wypłata zasiłków następuje po przedłożeniu właściwego dokumentu, potwierdzającego następujące zdarzenia:

 •  urodzenie lub przysposobienie dziecka - odpis aktu urodzenia,prawomocne postanowienie sądu o przysposobieniu
 • zgon członka najbliższej rodziny - odpis aktu zgodu
 • zgon członka ZNP - odpis aktu zgonu

Aby otrzymać zasiłek należy wypełnić wniosek

KWOTY ZASIŁKÓW STATUTOWYCH

 • z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka -350 złotych
 • z tytułu zgonu członka ZNP - 300 złotych
 • z tytułu zgonu członka rodziny -250 złotych

Zasiłek statutowy wypłacany jest w ciągu 6 miesięcy od zdarzenia

środa, 13 lipiec 2016 13:51

Zapomogi

Zapomogi losowe przyznawane są członkom ZNP legitymującym się co najmniej dwuletnim stażem związkowym.

Zapomóg udziela się w przypadkach losowych:

 • straty materialne w wyniku pożaru, powodzi. włamania, kradzieży,zalania
 • wydatki związane z leczeniem ciężkich schorzeń, pobytem w szpitalu, przebytymi operacjami
 • dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego
 • zakup drogich leków
 • długotrwała choroba dziecka wymagająca leczenia specjalistycznego, zakupu drogich leków itp.

Zapomogi przyznawane są do kwoty 500 złotych i można je otrzymać raz na dwa lata.

W celu otrzymania zapomogi należy:

 • wypełnić wniosek o zapomogę – załączyć aktualną dokumentację pozwalającą ustalić fakt poniesienia wydatków faktury, rachunki, recepty) lub wystąpienia zdarzenia (informacje, protokoły, zaświadczenia od lekarza, z instytucji itp.)

UWAGA! Dokumentację należy złożyć w podpisanej kopercie. Po przeprowadzeniu weryfikacji zostanie ona zwrócona.

 • przedstawić wniosek prezesowi ogniska celem poświadczenia i umotywowania
 • dostarczyć do biura Zarządu Oddziału

 

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.