Nauczycielskie Świadczenie Kompensacyjne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na wniosek ZNP, poinformował że o świadczenie kompensacyjne może ubiegać się także nauczyciel, którego umowa zawarta na czas określony wygasła. Dotychczasowa interpretacja ZUS nie pozwalała na ubieganie się o świadczenie przez takie osoby.

"Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem w związku z upływem czasu na jaki została zawarta, spełnia wymóg, sformułowany przez ustwawodawcę w art 4. ust 1. pkt 3. ustawy o nsk." - stwierdził ZUS.

Sprawą ma zająć się jeszcze Sąd Najwyższy.

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do ZUS z zapytaniem ws. wysokości emerytury w przypadku wcześniejszego pobierania świadczenia kompensacyjnego.Z odpowiedzią ZUS można zapoznać się TUTAJ.

środa, 20 lipiec 2016 15:30
Napisał

W celu uzyskania świadczenia, nauczyciel jest zobowiązany do złożenia odpowiedniego wniosku ZUS Rp-12 do właściwego oddziału lub inspektoratu ZUS. Do wniosku powinny zostać także dołączone niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia dokumenty:

  • kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6) ,
  • zaświadczenia pracodawców (świadectwa pracy) bądź inne dokumenty właściwych organów, urzędów czy organizacji – potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe w Polsce,
  • zaświadczenia pracodawców (świadectwa pracy) potwierdzające wykonywanie pracy w jednostkach oświatowych.
środa, 20 lipiec 2016 15:30
Napisał

Wymagany prawem wiek, którego osiągnięcie uprawnia do otrzymania świadczenia wraz z okresem, wskazującym wymagany prawem wiek uprawniający do otrzymania świadczenia

55 lat - 2009-2014
55 lat - kobieta i 56 lat - mężczyzna - 2015-2016
55 lat - kobieta i 57 lat - mężczyzna - 2017-2018
55 lat w przypadku kobiet i 58 lat w przypadku mężczyzn - 2019-2020
55 lat w przypadku kobiet i 59 lat w przypadku mężczyzn - 2021-2022
55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn - 2023-2024
56 lat w przypadku kobiet i 61 lat w przypadku mężczyzn - 2025-2026
57 lat w przypadku kobiet i 62 lata w przypadku mężczyzn - 2027-2028
58 lat w przypadku kobiet i 63 lata w przypadku mężczyzn - 2029-2030
59 lat w przypadku kobiet i 64 lata w przypadku mężczyzn - 2031-2032

Zgodnie z art. 3 ustawy, prawo do świadczenia kompensacyjnego przysługuje nauczycielom, zatrudnionym w publicznych i niepublicznych przedszkolach,szkołach publicznych i szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 UoSO , do których należą:

  • młodzieżowe ośrodki wychowawcze;młodzieżowe ośrodki socjoterapii;specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
  • specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania;
  • ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
  • placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
środa, 20 lipiec 2016 15:24
Napisał

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia na stronie internetowej, w serwisie "Moja emerytura" kalkulator umożliwiający obliczenie prognozowanej wysokości nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

ZOBACZ TUTAJ

Kalkulator ten działa na analogicznych zasadach jak kalkulator pozwalający na obliczanie prognozowanej wysokości "nowej" emerytury i pozwala zainteresowanym na analizę różnych scenariuszy, np. co do kształtowania się przyszłych zarobków

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.