Interpretacje, stanowiska, opinie

piątek, 06 kwiecień 2018 07:28
Napisał

Wynagrodzenie średnie nauczycieli składa się z licznych dodatków, często takich których w swojej karierze zawodowej nauczyciel nigdy nie otrzyma. Należy więc zwrócić uwagę, że wynagrodzenie średnie jest konstrukcją czysto teoretyczną i podawanie tego wynagrodzenia za takie, jakie nauczyciel otrzymuje do wypłaty jest nieuprawnione.

Poniżej prezentujemy wyliczenie wynagrodzenia średniego za rok 2017

piątek, 16 marzec 2018 12:15
Napisał

Poniżej prezentujemy stanowisko MEN z roku 2011 ws. pracy nauczycieli podzcas wycieczek szkolnych:

W myśl art. 42 ust. 1- 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.), czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach tego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

  1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;
  2. inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, z tym że w ramach tych zajęć: a) nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu, b)nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu; (uwaga zapis jest NIEAKTUALNY!)
  3. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Zgodnie z powyższym, jeśli wycieczki szkolne są jednym z zadań statutowych szkoły, nauczyciele zobligowani  są do organizacji i uczestnictwa w wycieczkach organizowanych przez szkołę. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom podczas wycieczek i imprez odbywa się  w sposób określony w przepisach wydanych na pod stawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (DzU z 2001 r. nr 81, poz. 889 i nr 102, poz. 1115) i ustawy o systemie oświaty. Na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły  i placówki krajoznawstwa i turystyki (DzU nr 135, poz. 1516), program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkolę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły. Zgodnie z kartą wycieczki, początkiem wycieczki jest wyjazd, a końcem - powrót dzieci do szkoły, a więc czas pracy nauczyciela realizującego zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w ramach wycieczki szkolnej  jest taki sam, jak czas tej wycieczki.

W sytuacji wycieczki trwającej 24 godziny należy pamiętać, że ustawa - Karta Nauczyciela ogranicza wymiar czasu pracy nauczyciela do 40 godzin tygodniowo, a zatem nie upoważnia także dyrektora szkoły do powoływania dodatkowych obciążeń dla nauczycieli w zakresie czasu pracy powyżej wskazanego.  Przy czym  w art. 42c ust. 1 ww. ustawy, ustawodawca nakłada na nauczyciela obowiązek pracy w ciągu 5 dni tygodnia, nie przewidując w tym względzie okresu rozliczeniowego (dyrektor szkoły może ustalić czterodniowy tydzień pracy wyłącznie nauczycielom dokształcającym się, wykonującym inne ważne społecznie zadania lub – jeżeli  to wynika z organizacji pracy w szkole). Ustalony dla nauczyciela pięciodniowy tydzień pracy może ulec skróceniu tylko wtedy, gdy w dzień roboczy dla nauczyciela przypada święto określone w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (DzU nr 4, poz. 28 ze zm.). Problem konieczności wydłużenia czasu pracy nauczyciela (opiekuna) podczas imprez wyjazdowych powyżej ograniczeń wynikających z ustawy - Karta Nauczyciela, w odniesieniu do maksymalnego czasu pracy, powinien zostać rozwiązany przez pracodawcę, czyli dyrektora szkoły, poprzez odpowiednie zwiększenie stanu osobowego wycieczki lub zielonej szkoły. W sytuacjach szczególnych możliwe jest ponadto skorzystanie przez pracodawcę (organizatora wycieczki czy zielonej szkoły) z przepisów powszechnych regulujących wykonywanie zadań wykraczających poza zakres obowiązków pracowniczych.

Mając na uwadze powyższe, należy podkreślić, że wszelkie inne niż realizowane w szkole formy organizacyjne wykonywania zadań szkolnych są integralnym elementem systemu kształcenia. Odpowiednio, ustawodawca nie powołuje tu odrębnych i szczególnych zasad dotyczących wykonywania zadań pracowniczych w okresie imprez wyjazdowych. Mają tu zatem zastosowanie w pełni przepisy ogólne, które determinują organizację pracy w szkole. Decyzje o organizacji wyjazdu na wycieczkę szkolną, obsadzie kadrowej, zabezpieczeniu, podejmuje dyrektor szkoły w ścisłym odniesieniu do obowiązujących przepisów w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, statutu szkoły i możliwości finansowych wynikających z planu finansowego szkoły.

Ponadto uprzejmie informuję, że w myśl 42c ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie, w wysokości ustalonej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 ww. ustawy.

Powyższa opinia ma charakter informacyjny i nie stanowi wiążącej wykładni prawa.

poniedziałek, 12 luty 2018 07:28
Napisał

Czy w placówkach feryjnych opracowuje się plan urlopów dla nauczycieli? Czy rzeczywiście nauczyciele placówek feryjnych będą wykorzystywać urlop wypoczynkowy zgodnie z planem urlopów?

Plan urlopów jest tworzony wyłącznie dla pracowników niebędących nauczycielami i od 1 stycznia 2018 r. również dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole. Żądanie podania terminów wykorzystywania urlopu wypoczynkowego przez wszystkich nauczycieli placówek feryjnych nie znajduje odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach.

W świetle art. 64 ust. 1 Karty Nauczyciela nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania (nic tu się nie zmieniło). Nauczyciel szkoły feryjnej ma więc prawo do dwóch tygodni urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych i w okresie ferii letnich od następnego dnia po zakończeniu zajęć szkolnych do dnia zakończenia roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia. Taka regulacja powoduje, że nauczyciel szkoły feryjnej nie dysponuje swobodnie swoim urlopem, nie obowiązuje go plan urlopów, jak też nie przysługuje mu prawo do urlopu na żądanie.

Szkołą, w której organizacji pracy przewidziane są ferie szkolne, jest w szczególności szkoła podstawowa, gimnazjum czy szkoła ponadpodstawowa.

1 stycznia 2018 r. wszedł w życie przepis art. 64 ust. 2a Karty Nauczyciela, zgodnie z którym dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który przez okres co najmniej dziesięciu miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

Reasumując plan urlopów w szkołach feryjnych w przypadku nauczycieli, tworzy się wyłącznie dla dyrektorów, wicedyrektorów szkoły oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycieli, którzy przez okres co najmniej dziesięciu miesięcy pełnią obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

Podstawa prawna:
art. 64 ust. 1 i 2a Karty Nauczyciela w brzmieniu nadanym ustawą z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)

Za: "Głos Nauczycielski"

Przypominamy, że zgodnie z treścią art. 42 ust. 2d ustawy Karta Nauczyciela w ramach zajęć i czynności statutowych nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia te powinny być traktowane jako zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz. A zatem należy je zaliczyć do obowiązkowego tygodniowego pensum zajęć, albo rozliczać jako godziny ponadwymiarowe.

Pełna treść informacji w załączniku

Praca szkoły (placówki feryjnej) w okresie przerw świątecznych budzi od kilku lat kontrowersje. W załączniku do artykułu przedstawiamy informację na temat sposobu organizacji pracy szkoły w tym czasie.

czwartek, 17 sierpień 2017 07:41
Napisał

Interwencja ZNP w sprawie emerytur nauczycielskich w kontekście nowego prawa oświatowego.

piątek, 22 lipiec 2016 09:51
Napisał

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną na wyrok WSA w Warszawie dotyczący organizacji pracy oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej. WSA stwierdza, że oddział przedszkolny funkcjonuje jak przedszkole i nie stosuje się w jego organizacji ferii. W wyroku, WSA odnosi się także do sposobu zatrudnienia nauczycieli (tak jak w przedszkolu).

ZOBACZ WYROK

Od dnia 1 września 2016 obowiązywać będzie zmieniony artykuł 42 KN (likwidacja konieczności rejestracji 2 lub 1 godziny pracy z uczniem ponad pensum dydaktyczne).

Jednocześnie nie ulega zmianie zamknięty katalog czynności, które w ramach swojego czasu pracy może wykonywać nauczyciel (art. 42 ust 2, 2b, i 2c Karty Nauczyciela).

Propozycja ograniczenia zatrudnienia powinna być przedłożona nauczycielowi w oddzielnym dokumencie. Dopiero w razie braku zgody nauczyciela stosujemy art. 20 Karty nauczyciela, czyli wręczenie nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania wypowiedzenia. Karta nauczyciela nie przewiduje bezskuteczności wypowiedzenia w przypadku wyrażenia zgody na ograniczenie zatrudnienia. Bezskuteczność wypowiedzenia dotyczy tylko wniosku o przeniesieni w stan nieczynny.

Uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu kończy pierwszy etap postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego. Następny etap to postępowanie administracyjne, w trakcie którego dokonywana jest ocena spełniania przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego przez powołaną w tym celu komisję kwalifikacyjną lub egzaminacyjną.

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.